Kumpulan Autotext “Apa Perlu”

Copy-paste dari twitter. So, ini bukan buatan saya. Jangan komplen.

—————————————————————-

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ϐéÐɑ̈Ќ WÅƦDɑ̈Ħ TÜk Hɑ̈LÅL dêÑ9ɑ̈N mŭ

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû αЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ϐéƦƦÿǧ0oϑ Å9ÀƦ ƌƘû ŞϱĻăĹų mЄMϐÜƌŤ ƘÂMÜ ǧ0oϑ m0oϑ ?”

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ §ƐÐøŦÅÑ ΔLƐ-ΔLƐ §ûṖãŸá ЌαMu ßÏ§Å ÅЌŭ §Ü®ü¶úT??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Të®ïåK Lâlálä ÿêYèýê åGà® ЌαMŭ MèñGé®Tí Bètãpå ðåH§ÿáT ñÿã çïñTâ ìñí?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ LǃvёѓҏӧӦƪ §ûṖãŸá aкц NĘѵҽR WѦƪƘ ãĽŏňĔ??? (•̯͡.•̯͡)

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ çĤéƦ®ŸϐƹĻlé §ûṖãŸá Ќα♏u ТÅŭ ÅЌŭ ßéÅ܆ìƑûĻ ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ♏ɑ̈ƦƜɑ̈ή §ûṖãŸá Ќα♏u ♏αu ♏áɑ̈ғÎή ÅЌŭ?!!

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ §¶êÂKè® Mê§jÎð Ÿg ®ü§ÂK ΆǤȁȒ ßïŚä 9Ʀâţ ßëƦ§ÀMámÜ 3 hâƦi 3 MålÅm ?!!

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ BH bÏ® ÂkÜ §ÀTú2 nŸa ŸÁÑG MÈLÊKÃt Di dÁÐä MÜ?? (๑•́ ₃ •̀๑) ( ˇ,ˇ)~( • )( • )

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƌǧƱÑĝ ĦéƦƇülëS ϐÎÅr ƁĭŜǎ §tƦÕñ9?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ MuŜdÅLÎƤɑ̈ ϐÎÅƦ ÅЌŭ ϐÎŜɑ̈ Kɑ̈ŷɑ̈

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ĦîLâL ãgã® Ќâmû mêñçá®íЌü Ðêmï Ќë¶ä§tîâÑ?

ÅƤɑ̈ ƤÉƦLÛ ÅЌŬ GÂÑŦI ÑÄMΑ̇ Ĵɑ̈DÎ ÀMÏN §ÛƤɑ̈Ÿɑ̈ ЌÂMÛ §ЄLǞĹŲ MЄÑŸΕΒÜŦ Ñɑ̈MÃЌŬ DǞĹΑM ŞËŦIɑ̈Ƥ ÐOǞMÜ??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ §ÝÁHrÌñÌ ÁgÀr bÎs jÀÐÍ sȧÙÀtÚ ÐÍHÁtÎ KÂmÚ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ṖƦuDЄŃŤÎÅL §ûṖãŸä Ќα♏u ɑ̈LWãŸƽ LΧŤéƝÏÑg äLw㟧 ŭÑDЄ®ŠʈÅÑÐÎÑg?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ Ƙ£ÏÑÎk cĦɑ̈ÑĞ zĦÎÅÑĞ Ågɑ̈Ʀ kÅMû Tɑ̈ŭ ɑ̈Ƙu ƘÅÑkéƦ ƤÅŸŭÐÅRɑ

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ɑ̈ҚÜ ñýαñýɪ̣̇ LáƍÜ Vɪ̣̇ϱƦƦÅ ßìăƦ ҚÅмÜ tåù ®åŞå Ïni ??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ mÌÊ §ÈÐÂp, §ú¶aÝ LîÐÄH KÅmÔ GÆK ϐi§Â BØÕÑ9

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ àÑ9gØT jKT48 §û¶ãŸÁ KáMÛ BïLÂÑ9 î WÂñT ŸÕû ï ÑÊ3ð ýØÜ Ï L0vÊ ÝØü §ÃmÁ Âkù?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ÛΡΊĻ Ӎȕ ΆǤȁȒ ßïŚä ŚȇĽƌĻǙ ƙǞΜȕ ƈӓȒȉ

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ŞůŞů Ʀëɑ̈L ǧooD ϐìƌƦ Ƙămú ЌëņyOτ ??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ Ĵɑ̈DÎ ƄƸßЄLåç ϐÎΔ® ƄÎƨÅ ĵɑ̈đi ‘ƴØŭГ ΣѷΞѓƳţΗÎПƍ

Åpà ¶Ë®Lü αKÛ jÃÐï αÏ® ä9Å® ÄkÚ bΧα jÐ 70% ßà9ÎαÑ ðR Ðì®ÎmÜ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ÅFǦAÑ ß¡Á® ЌÂ♏ù †àÛ CÎN†AЌŭ ßUЌÁŋ CÎN†ɑ̈ ßIɑ̈SÅ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄmɑ̈Ќλî Ş̲̣̥εƤédÅ m0†ø® ĦoñdÅ åGà® ĶÎt△ ßϧŠŞ̲̣̥εlǎ̜̣̍lu 0Ñê ĦεɑƦt?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ÇĦËRRŸϐèllE ϐÏÂƦ Kɑ̈MÛ pÊƦÇɑ̈ŸÃ ЌÅLƠ LƠvé Ïs ŸƠÚ ?

ÅƤɑ̈ ƤÉƦLÛ ÅЌŬ Ĵɑ̈DÎ VÎDÎ ÅLDÎÅN0 §ÛṖßÁ ЌΑ♏U bÎƼɑ̈ LŬƤÃЌÅÑ ♏ÅƝTÅÑ-♏Ŭ???

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ƔƌmÅĦƌ ăĝɑ̈Ʀ ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ Ɣǧ të®DéƤăņ DÎ ĦìDûƤmŭŭŭŭŭ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ЄLɑ̈ñG ǏñDo§ǏΛ® §ú¶aÝ ϐi§Â ƮЄƦϐÅñG dêÑ9ɑ̈N mŭ

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ Ĵɑ̈DÎ ĶęƬŐΜƂΣ Ɓɪ̣̇αЯ §ΣĽƌιǗ ǡÐǍ Dɪ̣̇ ĸƹρÂĻä Ķɑ̤̥̈̊♍Ů??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ©ö§mö§ WäÐé§tà ägâ® Ќámù täú äkü ßî§a ÑëmƤêL ðî Ðìñðìñg Ħátïmü?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ jÅkèT ăĝɑ̈Ʀ ÅЌŭ BÌ$å SËLälú mëñ6håñgáTkâñMû ̈

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ T̲̅ĴěƒǕǩ §ÜÞɑ̈ÝÅ ßÏϚλ ♏ЄmβéƦÏ ϐÜǩT̲̅Î ϐûǩάи̣ H̲̣̣άÑγλ ĴÅи̣̣ĴÏ?! Ɖƌƞ ƕȋƉůρ ΡȄΝȗΉ þéŜŌŅƛ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ HÅƤ ßïã® ßϧå TåñGkäƤ hÃtï KåMØêH ?”

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƦÉxöÑ ϐíaƦ kÄMù pëƦÇÀŸɑ̈ åKÙ §Ëtî §êTÏÂp $åÄŦ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ mЄÑĴɑ̈DÎ ÂÐèLè ågî KãMÚ táÚ kÂLÁÚ ÝÓÚ Á®É Thè OñÉ ÀNÐ ÓÑLÝ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ hâJÌ §üLâM §ÛƤɑ̈Ÿɑ̈ ÅЌŭ ϐϧ⠧áßá® mèNghâÐáƤìMÛ ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ méñJãðî çØBô¥ Jüñ¡Ø® ågÁ® åðÁ BÏdãdÅ®ï J@TùH ðãR¡ $ü®Gâ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ Ãttã©Ќ Ë㧟 §ü¶âýâ Ќämü tàü ©îñtäЌü ßê®ЌéЌüätâñ 10 täÑgäÑ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƠПƎ Ɖɪ̣̇®ҘcТĭƠИ ǎǤɑ̈Я̥ Ќɑ̈mÜ Ŧɑ̈Ü kαLƠ Ќɑ̈mÜ ĭŦu LĭǤHŦ Üp М̤̈Ў ƠƦLd LĭЌЄ nƠbƠDЎ éLƧҘ??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ Ĵɑ̈DÎ MÅƦτÅϐɑ̤̥̈̊Ķ Ɓɪ̣̇αЯ §Ƥé$ΐÅƖ Dɪ̣̇ Ħɑ̈τϊ Ķɑ̤̥̈̊mŮ?!”

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ÅÑð®Å & tHË bàçk böÑê bïæ® jàðî §èmpü®Ñâ ðîmàtâ kåmü?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ pÜcŭK dɑ̈UÑ tЄĦ Ågɑ̈Ʀ kÅMû Tɑ̈ŭ ÅkûLɑ̈h ÿg tЄrϐɑ̈Îk?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ CUƦhÃŦ Кê М̣̇ƋМ̣̇AH DЄDЄН̣̇ KâƖØ ÅЌŭ ∫âƴɑ̈ƝƓ Ќǻ♏Ʊ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ mЄÑĴɑ̈DÎ îñDomÎé §ÜƤɑÿÅ mЄÑĴɑ̈DÎ §ÊLË®ÅmÜ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ Ơϐɑ̈Ŧ RëϐƠŋÐĭŋƍ ϐÜ̲AŦ мЭℓŮƦÜ$ĸɑ̈Ñ ĦÜϐÜŋ9@ŋ ЌĭτÅ?!

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ MÌLÖ åG® ÁkÜ bÌ§Ä mÈñÂÑG Ðï hÄtÍMÜ tïÁ¶ h®Ï?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƮuҠÅñ9 ßáÑƍÛñàñ §ú¶aÝ ϐi§Â ♏ê♏ßàñ9Ún k3LùÅ®Gâ §ÅkìÑàĦ º°♏äWáÐaĦº°wÅ®áĦmäH??

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƦƱṁ̭ό̲̣̣̣Я ƌɑ̣̇ή в̍ǏƖƋиƍ……ǍЌƲ тɑ̈пþɑ̈ Мǚ ƁƱтǏЯǎп ԃЄвƲ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ Çrï§TïñÅ PêRrï ßíÃr kÅmû çÎñTÁ §äMå Åkü §åMp€ tHøܧåñD ¥£år$

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈ðÎ çĦąƦм ƁȍđƳ Ŧĭτ ąĞāя Ħɑ̈τĭ Ќù ăη†ĭ ЌèƦŭ† ăη†ĭ ƁøçöƦ?!

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ϐlíñĸ åGà® KÅmÜ ϐÎ ŞÅ ÐÅƓÐÎƓÐÜƓ KLƠ LÎɑ̈Ť ÅЌŭ ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ БāƦÜDà äБäƦ §ЄLãLÜ ÅDá ÐīDâÐÃmú?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ jÃdÍ $pɪ̣̇Ðë®mÃƝ ŦéƦßɑ̈rŭ Àgå® ßì§â Ãmɑ̈ZìƝ9 ÐîĥÃŦìMu?

Ƥɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ßåŊď ÅřΜάĐÅ ßìÀř ßìšÀ Ĵɑ̈DÎ ƤЄMÎĽÎƘ ĦÀŢìMû?”

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ŖÖΜIÝ ŖΔFΔĚĿ ŜÛpþÀÝYΔ ßÎşÀ ßÅċÀ ÏŜÍ ĦÀŢÎ ĶΔMÛ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ϐÎŃŤ4Ń9 F1Lm DÎ ÎŃD0sÎÅƦ §UƤãYα ϐΧɑ̈ JémPUt ЌαMu Ńɑ̈ÎЌ ЄLÅÑG

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ЪϱĐûG ♏ÄGƗƗƦĭß §ûṖãŸá Đĭ ƬûƝgGüƬûƝgGü Ќα♏u ??”

ÅƤɑ̈ ƤÉƦLÛ ÅЌŬ Ĵɑ̈DÎ. ķąŘŢù ĄŚ Ɓĺăř ǩǡΜȔ țΆȕ ȚΆΠΡΔ ΚΆΜȗ ȁΚȔ ǧǻƖăű?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ Ĵɑ̈DÎ sÜƤéƦ ĴÜÑÎóƦ ϐÎÅƦ ÑģómóÑģ sØƦƦŷ sØƦƦŷ sØƦƦŷ ŤéƦÜs Ќé ЌÅmû?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ sĦéƦÎŃÅ $ûṖãŸá Ќα♏u Ĵɑ̈DÎ ƈÎŃŤɑ̈ ƤéƦŤɑ̈♏ɑ̈ Dɑ̈Ń ŤЄƦɑ̈ĸĦÎƦkû

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ɑ̈ĸU ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƦÅÎNϐøW cÅҚƐ ÜňŦϋЌ мéWÅƦÑÅÎ ƗƗăŦÎ K4mU?”

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ Ĵɑ̈DÎ ♏âĦàDèwÏ $ûṖãŸá Ќα♏u Ĵɑ̈DÎ äŸáÑg-äŸáÑgkû?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ɑ̈ҚÜ ñýαñýɪ̣̇ LáƍÜ ð’Mɑ̈Şɪ̣̇Vϱ ßìăƦ ҚÅмÜ tåù ɑ̈ĸƱ ®ìñÐù ŞètêÑƍɑ̈ђ màTÏ?

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ Ĵɑ̈DÎ ŜƤƦÎŢΣ ϐÎΔ® ƄÎƨÅ ИŸéĝΣƦÎИ Ħɑ̈ƦÎ äqü

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ ƧĭŁvЄƦQÜËЄÑ ǎǤɑ̈Я̥ ÅЌŭ ƦЄĿá мémϐɑ̈9ĭMΰ dЄÑ9ÅƝ º°°ºяǻŋġ Ļɑ̈ÎŊ???

ÅƤɑ̈ ƤéƦLû ÅЌŭ ϐéƦÜϐÅĦ mЄÑĴɑ̈DÎ Ќlîñîk Tõñg Fâñg àgä® àkü ϐî§á mЄñgõϐätï lükä ĦâTîmû ĦãÑÿà Ðëñgâñ 3x ðàtåñg?

————————————————————–

Lieur ya bacanya? Sama, saya juga lieur. Tapi tak apalah. Setidaknya tweet-tweet tadi seperti rainbow cake, sangat mewarnai siang ini. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s